Intro

Even bijprate

Geplaatst: 15-12-14

2015: Jubileumjaar Bildts dokumintasysintrum Op e strn, Blanksma en meer. In 2015, april om krekt te wezen, bestaat t Bildts dokumintasysintrum 25 jaar. In deuze 25 jaren het t dokumintasysintrum hur n hyltiten groatere pesisy ferwurven op t gebied van t bewaren en sien laten fan de history fan t Bildt, in wat foor form dan ok. Begonnen met n paar fotos en wat foorwerpen en dokuminten, is de kolleksy nou tgroeid ant meer dan 8000 fotos op e site en in e fotokas, met foorwerpen diet ok fia de site te finen binne en metn heel prot dokuminten en knipsels die t nag digitaliseerd worre motte. t Meeste werk wort deen deur n heel entoesjaste ploeg frijwilligers. At jim s op n woensdeg in e bibletheek fan St.-Anne komme, sien jim wert se met doende binne. Dr is woensdegoverdgs n prot anloop. Op e struun: Om werom te kommen op t jubileumjaar: dut kin fansels niet soa maar foorbijgaan. Wij wille dr dan ok andacht an skinke deur metnander op e strn te gaan. Dut hout in dat de metwerkers fan t dokumintasysintrum naar de dorpen in de gemeente gaan. In de dorpen die t wy besoeke wille wy n klaine fototintoanstelling fan t betreffende dorp sien late, wat filmpys. Wij fertelle over wiet wy binne en wat wy doene, en jou kinne fotos of materialen inbringe. De fotos sille drekt skend worre, soadat jou se niet lang t hannen hoeven te geven. Een fan t dorp wert wy binne sil die saterdegoverdgs laide. De lste strn-dg is op saterdeg 25 april, in St.-Anne. Dan late wy n hele dg sien wat wy hewwe en wat wy doen, fansels feestlik inlist. Hoet alles dr krekt t komt te sien, wete wy op dut stoit nag niet. Hou de Bildtse Post en Radio Eenhoorn en soa maar goed in e gaten, dan ontkomt jou niks. Blanksma: Wat dr nag meer speult, en wert wy och soa drok met hewwe, is t samenstellen fan n boek over de Stannebuurtster skilder/melkboer Johannes Blanksma. t Begon met n skilderij dat wy kregen fan Van der Kerk t Wolvega, eerder fan Froubuurt. Dut skilderij fan t kefee fan Froubuurt waar skilderd deur Blanksma. t Deen al gau bliken dat hij n hele prot skildert het: fan t namaken fan ouwe meesters tot aigen skilderijen. Jelke de Jager, een fan de frijwilligers fan t dokumintasysintrum, begon met t fotograferen fan al deuze Blanksmas, en hij is onderwilens heel Frysln deurkrost. Met as risseltaat dat y nou meer as 200 skilderijen op e kyk set het. Toegelyk waar Anne Peter van Dijk al n hutsy fan plan n boek over Blanksma te skriven, en dut paste heel mooi bij de fotos diet wy in t dokumintasysintrum hadden. Een en ander is nag in de foorberaidende faze, maar wij perbere t boek in april t te bringen. Wete jou nag mnsen diet n Blanksma an e muur hangen hewwe, geef dut dan deur an t dokumintasysintrum. Ok at jim mooie ferhalen hewwe over Blanksma en syn frynden , dan hore wy dat graag. Wij wille t boek fansels soa folledig moglik hewwe . En feerder: - binne wy drok doende met t fersamelen fan 8 mm films. Deuze worre deur t Fries Film Archief digitsaliseerd en op dvd set. In t kommende jaar wille wij deuze films, maar ok de films diet wy al langer hewwe en tline, fia You-tube an elkeneen beskikber stelle. - bin wy met de Aerden Plaats, de Kemissy Meertalighyd en Stichting Ons Bildt elke maand an t praten over t borgen fan de Bildtse taal en kultuur. Hoe hou je dat staande in n nij te formen gemeente? Wij sien t metnander wel sitten. Dut ttert hur o.. deur eerst metnander te organiseren. Ok hierover leze en hore jou skielk meer. - bin wy ok an t praten met de gemeente en ndere personen en instellingen over Kulturele Koierroetes. Dr bin studinten drok met doende om t Bildt sien te laten in 3D fia de tillefoan. t Lait wat lastig t, maar ok hier geldt weer dat dr in de kommende tiid persberichten over ferskine sille, met meer tleg dan wy nou geve kin. - hewwe wy metwerkt an o.. t nije boek fan Kees Kuiken: fan Broedertrouw tot Bildtweb. n Mooi nussy fotos is fkomstig t ns argyf. - hewwe wij ns dut jaar sien laten op e Markt van Toen, t Oogstfeest, de Hobbymarkt en met dia-lezingen in e Beuckelaer en foor t SWO. - soat boven al skreven is, binne de metwerkers fral op woensdeg drok doende met alle putsys diet deen worre motte om jou sien te laten wat wy hewwe en wat wy kinne. De inbrochte fotos worre opplakt, op e site set, de foorwerpen worre fotografeerd, dr wort spul socht foor tentoonstellings en foor de fitrine, dr worre fotos of informasy socht foor mnsen diet fia de mail fragen stelle, de dvds, fideos, kesettebndsys en platen worre infentariseerd en dr staan nag doazen fol dias diet ok op dvd set worre motte. Maar al dut werk is gyn swaar werk, at je as kordinator soan mooi ploechy frijwilligers hewwe!