Intro

Ferhalen bij 't Boerken

Geplaatst: 03-06-16

’t Is al weer ’n paar weken leden, ’t Boerke op ’t Bildt. Jim hewwe lezen kinnen hoe’n groat súkses dut waar. Sien o.â. www.bildtsaigene.nl
Stichting Bildts Aigene wordt formd deur de 4 poten: Stichting Ons Bildt, Kemissy Meertalighyd, Aerden Plaats en Bildts Dokumintasysintrum.

Bij de aktiviteiten die’t organiseerd worre deur Bildts Aigene, is hyltiten een fan deuze organisasys de trekker ( mooi toepaslik in dut gefal). Foor ’t Boerken waar dut ’t Bildts Dokumintasysintrum. Foorôf en tidens dut Boerken hewwe de frijwilligers ’t d’r drok met had: fege en rage in ‘e skuur, foto’s soeke en ôfdrukke, kedootsys make foor de priisfragen,  boel inrichte, en ferhalefertellers soeke.  Dut lêste waar ’n taak fan Frootje de Weert,  en sij het ’n kort ferslachy maakt fan ’t hele ferhale-gebeuren.

Jou kinne dut ferslachy lese in 't pdf-bestân hieronder.ferhalefertellers.pdf